Voorwaarden

        Algemene voorwaarden en algemene verkoopsvoorwaarden ten laste van de opdrachtgever.
 
 • Indien van toepassing: melden van het check in at work nummer.
 • Het accuraat aftekenen, aan de werkzijde, van de boorcenters en of zaaglijnen, en deze is te zijnen verantwoording.
 • De plaats van de werken moet steeds bereikbaar, ontruimd en vrij van hindernissen zijn.
 • Instaan voor gratis stromend – of putwater en dit op maximum 50 meter van de werkplaats(en).
 • Instaan voor gratis elektriciteit en dit op maximum 50 meter van de werkplaats(en).  
 • Elektriciteit voor:  Boren: 220V 20A met minimaal 5000W, vanaf diameter 300 mm: 380V 16A met rode 5 polensteker.                                                                                                       Wandzagen: 380V 32A met rode 5 polensteker.
 • De nodige parkeerfaciliteiten voorzien. Eventuele parkeer- en of vergunningskosten zullen in meer aangerekend worden.
 • Vanaf een werkhoogte boven de 2,5 meter, instaan voor het gratis en vrijgebruik van een geplaatste stelling of hoogtewerker.
 • Het plaatsen van de nodige signalisatie en veiligheidsvoorzieningen, bij gebreke behouden wij ons het recht de werken te verdagen.
 • Het onderschoren, uithalen en wegnemen van de uitgezaagde en of geboorde blokken.
 • Afvoeren en opruimen van boor- en zaagblokken, water, stof en dergelijk (niet – limitatieve opsomming) van de werkplaats(en). 
 • Idem wat betreft reinigen van bevuilde voorwerpen en werkplaats(en).
 • De nodige voorzieningen te treffen m.b.t. eventuele water – en stofschade, vallende stukken, enz (niet – limitatieve opsomming).
 • Door eenvoudige bestelling wordt de opdrachtgever geacht het concept van de werken en de gevolgen dewelke daarmede gepaard gaan, te hebben laten bestuderen door een bevoegd  studiebureau, dan wel stabiliteitsingenieur.
 • De opdrachtgever neemt een uitslagverbintenis op zich m.b.t. de voornoemde voorafgaandelijke studie m.b.t. stabiliteit en gevolgen van de voorgestelde werken.
 • Hetzelfde geldt voor de aanwezigheid van allerhande verborgen leidingen, kabels en dergelijk  (niet – limitatieve opsomming).
 • Alle werkzaamheden geschieden uitsluitend op aanwijzing en onder, volledige, verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
 • Onze firma kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele problemen i.v.m. de stabiliteit en of bewapeningssterkte van de constructie na uitvoering der kwestieuze werken.
 • Idem voor eventuele verandering van de sterkte van de constructie als dusdanig.
 • Onze firma staat niet in de geringste mate in voor de gevolgen m.b.t. water – en stofschade, vallende stukken, het eventueel door boren en of zagen van allerhande leidingen, kabels en  dergelijke  (niet – limitatieve opsomming).
 • Bij aanspraken van derden zal de opdrachtgever ons steeds vrijwaren en in onze plaats de schade aan derden vergoeden.
 • De opdrachtgever vrijwaart steeds onze firma zelfs ingeval van foutloze aansprakelijkheid en claims op basis van art. 544 B.W. . 
 • Door de werkzaamheden te laten aanvangen wordt de opdrachtgever verondersteld zijn akkoord te hebben gegeven met onze prijsofferte, algemene voorwaarden en algemene  verkoopsvoorwaarden. Ook al zou de opdrachtgever onze prijsofferte, algemene voorwaarden en algemene verkoopsvoorwaarden niet getekend hebben voor akkoord.
 • Bij eventuele, zelfs mondeling vermelde werken, meerwerken of wijzigingen der werken (dus niet vermeld in onze prijsofferte) zijn onze algemene voorwaarden en algemene verkoopsvoorwaarden tevens van toepassing.
 • Tijdens de werkzaamheden mag NIET gefotografeerd of gefilmd worden.
 • Elke prijsofferte is 60 dagen geldig en is steeds exclusief btw.
 • Onze prijsofferte is opgemaakt op basis van de door de opdrachtgever verstrekte informatie. Elke wijziging van die informatie kan een prijsaanpassing tot gevolg hebben, zelfs na de contractvorming.
 • Onze prijsofferte, zelfs na de contractvorming, geldt alleen indien wij ter plaatse de werken uitvoerbaar achten.
 • Eventuele wachturen op de werf, om reden buiten de wil van onze firma, het bekomen van werkvergunningen, het vervullen van formaliteiten bij toegang tot de bouwplaats en andere  zullen door ons worden aangerekend aan 50,00 euro, per uur en per werkne(e)m(st)er. Elke fractie van een begonnen wachtuur wordt doorgerekend aan de prijs van een wachtuur. 
 • Indien blijkt dat de werken niet kunnen worden uitgevoerd of moeten gestaakt worden, om reden onafhankelijk van onze firma, zal een bedrag van 200 euro, worden aangerekend.
 • Bij contractbreuk lastens de besteller is deze laatste een forfaitaire winst dervingsvergoeding verschuldigd van 30 % van de overeengekomen prijs en dit eventueel vermeerderd met de reeds bestelde materialen.
 • Klachten m.b.t. onze facturatie of m.b.t. de uitgevoerde werken moeten geformuleerd worden binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur en dit via aangetekend  schrijven.
 • Wanneer het een verborgen gebrek betreft, moet dit gemeld worden binnen de 8 dagen na ontdekking ervan, eveneens via aangetekend schrijven.
 • Zichtbare gebreken daarentegen zijn geacht te worden aanvaard bij gebreke aan vermelding n.a.v. de oplevering.
 • Indien niet anders overeengekomen in onze prijsofferte, dient de factuurbetaling, netto, contant, zonder korting, te geschieden binnen 14 kalenderdagen na de op de factuur vermelde  verzenddatum.
 • Op onze facturen worden  GEEN kortingen toegestaan, ook niet bij een contante betaling.
 • Bij wanbetaling is een nalatigheidsintrest van 1% per maand verschuldigd, elke begonnen maand wordt beschouwd als een volledige maand, de welke van rechtswege en zonder      voorafgaande ingebrekestelling invorderbaar zijn. Het enig verlopen van de vervaldag maakt onmiddellijk deze intrest vorderbaar. Tevens is een forfaitair schadebeding verschuldigd  als volg: voor werken met een waarde tot aan 2.500,00 euro, 15%; op de schijf tussen 2.500,01 euro en 12.500,00 euro, 10%; op de schijf boven de 12.500,01 euro, 7,5%.
 • Ingeval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Brugge bevoegd.
 • Deze algemene voorwaarden en algemene verkoopsvoorwaarden gelden indien niet anders overeengekomen in onze prijsofferte.
 • Deze algemene voorwaarden en algemene verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op die van de opdrachtgever en behouden andersluidend en welomschreven beding, doet de      opdrachtgever afstand van zijn of haar algemene voorwaarden.
 • Deze contractvorming wordt geacht te zijn tot stand gekomen op de zetel van ons bedrijf.